test
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรก News การประกาศผล “วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์” เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับ 1 ประจ ำปี 2561 จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

การประกาศผล “วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์” เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับ 1 ประจ ำปี 2561 จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

0
การประกาศผล “วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์” เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับ 1 ประจ ำปี 2561 จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานในพิธีและมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด GBS Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูปี 3 ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ประสบความส าเร็จ และประกาศยกย่องให้ เป็นโฮมสเตย์ระดับประเทศ ซึ่งมีโฮมสเตย์จากทั่วประเทศกว่า 200 แห่งเข้าร่วมประกวด ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ จัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ตั้งแต่ปี2559 เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในแต่ละปีได้เข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในรูปแบบการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” โดยเป็นการคัดเลือกจากโฮมสเตย์ที ่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าในปี 2561 ชุมชนไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมชุมชน ธรรมชาติ และอาหาร รวมถึงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจน
จิตวิญญาณในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวและจัดตั้งเป็นโฮมสเตย์ชุมชน นำมาซึ่งรายได้ เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะการ ประกวดจะได้รับยกย่องเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท
ทั้งนี้ หลังการเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีโฮมสเตย์สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่ง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในงานสัมมนา “ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay” ไปด้วยกันท าให้สามารถเขียนแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวในแนวทางสมาร์ทและมีสไตล์ น ามาเสนอต่อคณะกรรมการ จนผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทีมชุมชนลงพื้นที่ 20 โฮมสเตย์เพื่อส ารวจแนวทางพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการที่เข้มข้นขึ้น ด้วยการน าเสนอศักยภาพของชุมชนต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถคัดเลือก 10 โฮมสเตย์สุดท้ายเข้าสู่รอบตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่น

สำหรับช่วงระยะเวลาที่พิจารณาชุมชนทั้ง 10 แห่ง หรือ 10 โฮมสเตย์นั้น กรรมการตัดสิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 10 แห่ง ในกิจกรรม “ธนาคารออมสินสานสัมพันธ์” เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์และ
การท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี  รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 500,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 300,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3
บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 200,000 บาท

โฮมสเตย์ดีเด่น 7 โฮมสเตย์
รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 100,000 บาท ได้แก่
– สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
– ม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่
– ยายยอดโฮมสเตย์ จังหวัดนครพนม
– เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ จังหวัดพังงา
– โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
– แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง
– ชุมชนกุดหมากไฟโฮมสเตย์ จังหวัดอุดรธานี

อย่างไรก็ตาม ส าหรับโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ยังได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 10,000 บาท และโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ ได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 50,000 บาท และทุกโฮมสเตย์จะได้รับการต่อยอดในการพัฒนาจากธนาคารออมสินอีกต่อไปด้วย