test
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรก News จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดตัว“ ล้านปันสุข” ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเพื่อเกษตรกรโดยตรง

จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดตัว“ ล้านปันสุข” ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเพื่อเกษตรกรโดยตรง

0
จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดตัว“ ล้านปันสุข” ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเพื่อเกษตรกรโดยตรง

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) แห่งใหม่ ณ ล้านปันสุข เลขที่ 97/5 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากมาย

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีสินค้าเป้าหมายหลักคืิอ ผักปลอดสารพิษ พืชผักชนิดต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งธรรมชาติ และสามารถส่งเสริมขยายช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก หรือเกษตรกรรายย่อย ได้มีตลาดพร้อมช่องทางการจำหน่ายโดยตรงอีกด้วย

ล้านปันสุข เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) สามารถผลักดันให้เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการแข่งขึ้นเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสการขยายตลาดและทั้งใน และต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียน ในท้องถิ่น กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมการจำหน่าย การเชื่อมโยงสินค้า การรณรงค์ การบริโภคการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อีกด้วย