วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกNewsบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของคนไทย ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by...

บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของคนไทย ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 24 มกราคม 2567

บริษัทโซเชียลแล็บ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อลงนามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนา การออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังผลักดัน สู่เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้แบรนด์  CEE.Store by Social Lab เพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักนวัตกรรมไทยเปลี่ยนงานวิจัยขึ้นหิ้ง กลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษา  ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ผลักดันให้การพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม มีประสิทธิผลมากขึ้น จากโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า

  1. สร้างและส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่

ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านงานออกแบบและสร้างสรรค์รวมถึงให้ความสนับสนุน ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้านวัตกรรม

  1. ร่วมวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ให้ตรงความต้องการของ ผู้บริโภคมากขึ้น

4.คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนา ผลิตและผลักดันออกจัดจําหน่าย พร้อมจัดหาพันธมิตร  เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ

คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์กล่าวว่า :

“บริษัทโซเชียลแล็บเองมีนโยบายในการช่วยยกระดับสังคมไทยผ่านสื่อทุกประเภทมาตลอด ตั้งแต่ปี 2019  เราได้ริเริ่มโครงการ C.Space กับทางทรูดิจิทัลพาร์ค และพันธมิตรที่เป็นผู้นำเข้าชั้นนำของประเทศ  เรามองว่าการสร้างสินค้านวัตกรรมเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตลาดโลก ซึ่งนักออกแบบและนักสร้าง นวัตกรรมจะต้องทำความเข้าใจและมองไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวซีเองในฐานะ Techonology Promoter ที่มีโอกาสเดินงานสินค้านวัตกรรมของต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี  เราได้เห็นวิสัยทัศน์และปัญหาของแต่ละประเทศ ที่นำเสนอผ่านวิธีการคิดในการแก้ปัญหา  ออกมาเป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆ ทุกประเทศพยายามนำไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนในชาติ มาเป็นจุดตั้งต้นในการคิดค้นสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแบบสร้างสรรค์ ไทยเราเองก็ควรมุ่งเน้น ด้านนี้เช่นเดียวกัน เพื่อผลักดัน Soft Power ในด้านของนวัตกรรม

การร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ บริษัทโซเชียลแล็บ รู้สึกดีใจและยินดีมาก ที่จะได้ร่วมช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่  ที่สนใจการออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรมจริงๆ เพื่อให้ได้มีสินค้านวัตกรรมไทย ฝีมือคนไทย  นำขายในตลาดไทยเพิ่มขึ้น เรามองว่าเราควรเริ่มจากการบ่มเพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในประเทศเราก่อน  เมื่อมีความพร้อม เราก็เชื่อว่าการนำสินค้าไปสู่ต่างประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้มีการตื่นตัวและเท่าทันเทรนด์จากต่างประเทศ เพื่อส่งออก  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่เราพร้อมส่งเสริมในทุกๆปี

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กล่าวว่า :

“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท  โซเชียลแล็บ ซึงเป็นผู้นําและเชี่ยวชาญในการนําเสนอข่าวสารด้าน เทคโนโลยีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี  ที่ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แบบครบวงจร รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล

ความร่วมมือในวันนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้านวัตกรรม  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านนี้และเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านนวัตกรรมของไทย

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นผ่านการทํางานร่วมกันของบุคลากรจากทั้งสองฝ่ายในการ ออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจในตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรีดีไซน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการ ของผู้บริโภคมากข้ึน และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการผลิตและนําออกจัดจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ความตั้งใจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นํา  นวัตกรรมระดับโลก “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก”

เกี่ยวกับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด

บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด คือบริษัทผู้นำและเชี่ยวชาญในการผลิตและนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยี  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร ทั้งทีวี  โซเชียลมีเดีย และสื่อ Out of Home ทั้งในรถไฟฟ้า BTS, MRT และสื่อในสนามบิน  เพื่อให้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น

พันธกิจหลักของบริษัท โซเชียลแล็บ คือ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้อง ฉับไว  เท่าทันสถานการณ์ เพื่อให้คนเข้าใจ เรียนรู้และปรับใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น

นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

พร้อมได้รับการยอมรับไปสู่ระดับสากล เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี มากกว่าเป็นประเทศผู้ใช้  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำใหเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับร้าน Cee.Store

CEE.Store สาขาสยามพารากอน ชั้น4

ร้านค้าสินค้าไอทีแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในสร้างชุมชนของคนรักแกดเจ็ตที่สะท้อนวัฒนธรรมในแต่ละชาติ  อีกทั้งยังพุ่งเป้าในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมสัญชาติไทยเพื่อเป็นร้านค้าที่ตอบโจทย์คนไทยและชาวต่างชาติ  นักท่องเที่ยว ที่ต้องการหาสินค้านวัตกรรมไทย

ร้านค้า CEE.Store มุ่งเน้นด้าน Techno Fashion Lifestyle

ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีทำให้ชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้า  แผนของตัวร้านค้าคือการนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ ใหม่ ไว จากทั่วโลกที่ตอบโจทย์การใช้งานรวมอยู่ที่นี่

การสร้าง Soft power บางอย่าง เราจึงแบ่งประเภทร้านค้าในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น เราโฟกัสไปที่แนวคิด  “Humanica” ทุกอย่างจะโฟกัสไปที่ความเป็นมนุษย์ และความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  ความต้องการพื้นฐานนี้แบ่งออกเป็นการสร้าง พร 3 ประการ ถ้าเราอยากได้ของวิเศษที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้  พรสามข้อนี้ในชีวิตมนุษย์ของเราคืออะไร ซึ่งก็เลยแบ่งเป็น เราอยากให้ตัวเองมีความสุข (Be happy)  อยากให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรง (Be healthy) เราอยากให้ตัวเองสมความปรารถนา ทำอะไรก็สำเร็จ นั่นก็คือ (Be  Helpful) หรือขอตัวช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใจมนุษย์ต้องการ  มันคือของวิเศษที่ใช้เทคโนโลยีแล้วเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในด้านต่างๆ ได้จริง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments