งานแถลงข่าว การจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 17 พ.ศ. 2559 (National Agent Awards – NAA): TOP 100 Agents of Thailand. โดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA)

0
2093

 (กรุงเทพมหานคร) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทาการเงิน (THAIFA) นั้นได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2511 ภายใต้แนวคิดและนโยบายหลักที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ที่ถือเป็นอีกบุคคลที่มีส่วนในการเติมเต็มสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และเป็นตัวกลางให้คนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีบริษัทประกันชีวิตในองค์กรจัดสรรความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นบุคคล ที่ก้าวย่างไปในทุกส่วนของสังคมเพื่อไปพูดคุยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ซึ่งทางสมาคมได้มีโอกาสเห็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในต่างประเทศหลายแห่ง    ซึ่งล้วนแต่มีบทบาททางสังคมและประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนอย่างดีเยี่ยม  ซึ่งปัจจุบันทางสมาคมได้มีนโยบายที่จะสร้างสมาคมตัวแทนให้เป็นศูนย์รวมของตัวแทนอย่างแท้จริงและดำเนินกิจกรรมเต็มรูปแบบในการจัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมที่จะสนับสนุนอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านคุณ บงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้กล่าวว่า

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ถือเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวแทน มารวมตัวกันเพื่อจะให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีและพัฒนาในเรื่องของบุคคลากรตัวแทนประกันชีวิต โดยมุ่งหวังที่จะให้ตัวแทนประกันชีวิตนั้นมีความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มคุณค่าการยอมรับของประชาชน  สมาคมฯ มีการบริหารงานภายใต้คอนเซ็ปท์

“รวมพลังสร้างอนาคต” โดยจัดหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบริหาร , หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน ฯลฯ ให้กับตัวแทนทุกท่าน  และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่อาสาทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มักจะกลับมาเป็นวิทยากรให้คนรุ่นหลังเพื่อคอยให้ความรู้และคอยอบรม พัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกตัวแทน ให้มีความเข้าใจและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อนำมาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับสิ่งตอบแทน หวังเพียงได้บุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่ดีที่สุด”

“ล่าสุดทางสมาคมฯได้เตรียมการจัดงานสัมมนาประจำปีของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นี้ ชื่องาน “THAIFA Convention” ซึ่งจะมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ พร้อมพูดคุยในหัวข้อ “การทำดีเพื่อพ่อ” และสิ่งสำคัญของการเป็นคนดี มีคุณธรรม โดยทางสมาคมฯ เน้นหลักและให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมและจรรณยาบรรณเป็นอันมาก เห็นได้จากที่ล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกบริษัทที่มีช่องทางการขายผ่านตัวแทน เพื่อปรับปรุงร่างจรรณยาบรรณฉบับใหม่และได้นำเสนอให้ทางสำนักงาน คปภ. ไปแล้ว  งานสัมมนาประจำปี THAIFA Convention ปีนี้  มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนามาแล้วกว่า 2,000 ท่าน และในงานดังกล่าว จะมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ที่จบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมดกว่า 200 ท่าน และเร็วๆนี้ทางสมาคมกำลังจะมีโครงการเพิ่มเติมในส่วนของการนำหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรมากขึ้น  ทางสมาคมฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรให้เกิดการยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก ต้องอาศัยตัวแทนที่มีความรู้ คอยให้ข้อมูลในส่วนของประกันต่างๆ จากเดิมตัวแทนมีความเข้าใจเฉพาะอย่าง มีการพัฒนาเฉพาะด้าน  ในปัจจุบันทางสมาคมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ตัวแทนทุกท่านมีความรู้และความเข้าใจที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ,การลงทุน, คีย์แมน, เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องด้านภาษาและ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาในโลกยุคใหม่  เรียกว่าตัวแทนในปัจจุบันต้องมีความรู้ครอบคลุมแบบ 360 องศา และสำหรับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ยังสามารถมีการเติบโตได้ตลอดเวลา ด้วยคำว่า ประกันชีวิต ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตลอด 24 ชม.อยู่แล้ว คนทุกคนต้องเจ็บ ต้องป่วย เราตัวแทนประกันชีวิต จะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือดูแล  บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคมได้ ในฐานะสมาคมตัวแทน ฯ มีความมุ่งหวังอยากให้สมาชิกมีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ตอบคำถามได้ในทุกช่วงเวลา และทุกสถานการณ์ “

“ความมุ่งหวังมากที่สุดของทางสมาคมตัวแทนฯ  คืออยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจหัวใจของการประกัน จึงต้องมีการอบรม ฝึกฝนให้ตัวแทนเห็นถึงแก่นแท้ของหัวใจของการประกันได้จริง  นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ทางสมาคมฯตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือ การจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ(National Agent Awards – NAA): TOP 100 Agents of Thailand โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แล้ว นับว่าเป็นงานที่ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตอย่างสูงสุด  บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลผลิตที่ดีและได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งเราก็มีเกณฑ์ในการวัดลำดับต่างๆ และต้องบอกเลยว่าทุกท่านคือผู้ที่ควรได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในอาชีพประกันชีวิต ตัวแทนที่ได้อันดับ 100  มีผลผลิตถึงเกือบ 6,000,000 บาทต่อปี   นับเรื่องที่ควรเชิดชูเกียรติอย่างมาก “

ทางด้านคุณ ทวีเดช งามขจรกุล นายกผ่านพ้นของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในฐานะประธานการจัดงาน ได้กล่าวว่า “เรามีวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทนและธุรกิจประกันชีวิต โดยสมาชิกของสมาคมฯ ที่มารวมตัวกันทำงาน ล้วนเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น โดยมีการรวมตัวกันของตัวแทนประกันชีวิตจากทุกบริษัทมาร่วมภารกิจของทางสมาคมฯ  โดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จากกลุ่มเล็กๆ และเราพยามสร้างภารกิจต่างๆ  เรามุ่งหวังที่จะให้ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิต พัฒนาศักยภาพของตัวแทนให้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้สังคมยอมรับ  อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้น ลักษณะการทำงานเหมือนต่างคนต่างทำ แต่การมารวมตัวกันในนามสมาคมฯ อยู่กันในแบบพี่น้อง ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน  มีการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งบทบาทการทำงานของเรานั้น เรามีทั้งสมาคมฯ ส่วนกลางและภูมิภาคกว่า  50 จังหวัด เพื่อร่วมพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ให้มีศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะต้องมีการวางแผนงานและมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน  เช่น เป้าหมายการเพิ่มสมาชิกปีนี้ จะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 คนขึ้นไป ในเวลาอันใกล้นี้  เพราะฉะนั้น คณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมมือวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมมีการกำหนดเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายให้ชัดเจนแน่นอน”

“ปัจจุบันเรามีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำภารกิจต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน ประกอบไปด้วยนายกสมาคมฯ ประธานจัดงาน เลขาธิการสมาคมฯ  และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  โดยทางสมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมและมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย อาทิ การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสําหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต,หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน, การเข้าเยี่ยมคํานับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังร่วมกับองค์กรอื่นๆทุกครั้งที่มีการเข้ารับตําแหน่งใหม่, การดูแลผลประโยชน์ของตัวแทนประกันชีวิตในเชิงรุก, การเรียกร้องความเป็นธรรมในการหักค่าใช้จ่ายภาษีตัวแทนประกันชีวิต และโครงการสําคัญอีกมากมายฯลฯ “

ล่าสุดเรากำลังจะมีงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ(National Agent Awards – NAA): TOP 100 Agents of Thailand ปี 2559 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17เป็นอีกหนึ่งปีที่ทางสมาคมฯมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดงานครั้งนี้ เราเล็งเห็นถึงความเหนื่อย ความลำบาก ความมุ่งมานะ และความตั้งใจของตัวแทนทุกท่าน  เราจึงอยากมอบความสุขเป็นการเชิดชูเกียรติที่สูงสุดให้กับตัวแทนทุกท่าน จากทุกองค์กร จึงอยากเชิญชวนท่านสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในครั้งนี้”

ทางด้านคุณฐิติ ยศอนันตกุล เลขาธิการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้กล่าวว่า“การจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ(National Agent Awards – NAA): TOP 100 Agents of Thailandครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เป็นงานมอบรางวัลที่เชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตสูงสุด 100 อันดับ บ่งบอกถึงความขยัน สร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในสังคม โดยมีเกณฑ์วัดต่างๆ เพื่อค้นหาผู้ที่เป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ที่สร้างผลผลิตสูงสุด ซึ่งต้องผ่านคุณสมบัติ คือ ต้องอยู่ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต ต้องเป็นสมาชิกตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  และมีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 100 อันดับแรกจากทุกบริษัท

“โดยธีมงานปีนี้  จัดภายใต้ชื่องาน “Brilliant in the star” งานแห่งสีสัน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายในแบบ “GATSBY” เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานได้ผ่อนคลายและสนุกสนานกับการแต่งตัว ภายในงานจำลองให้เป็นโรงหนังย้อนยุค สนุกสนานเพลิดเพลินกับวงดนตรีและการแสดงต่างๆ มีเซอร์ไพรส์เชิญ ดารา นักร้องคนดังเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้ด้วย  จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน  รวมไปถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับตัวแทนที่มีผลผลิตสูงสุด ซึ่งต้องบอกเลยว่าอาชีพตัวแทนประกันนั้นก็คล้ายคลึงกันกับอาชีพสื่อมวลชน  ที่เราต้องการนำเรื่องจริงบอกเล่าสู่ประชาชนชนในสังคม เพียงแต่ท่านสื่อมวลชนนำข้อมูล เนื้อหาข่าวจริงไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  สำหรับตัวแทนประชนเราเปรียบเสมือนผู้อยู่เบื้องหลังนำความจริงไปเพื่อ ดูแล ช่วยเหลือ และปกป้องประชาชนในสังคมเช่นกัน ดังนั้นอยากให้ทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับงานที่ทรงเกียรติในครั้งนี้  การจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 17พ.ศ. 2559 (National Agent Awards – NAA): TOP 100Agents of Thailand โดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)  จะมีขึ้นในวันที่ 20กรกฎาคม 2560 เวลา 17:00 –21:30 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์