วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรก News สสว.จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME Storng/Regluar Level เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสู่สากล

สสว.จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME Storng/Regluar Level เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสู่สากล

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ชูกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ SME รายย่อยและมวิสาหกิจชุมชนภาคเกษตร ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ SME อีกกลุ่มเติบโต ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท

 สสว. ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Storng/Regular มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Storng/Regular Level)” โดย สสว.จะจัดโปรแกรมการพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า หรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน อย. , มอก. , ISO , HACCP ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-3282 และ 02-298-3047 หรือ สสว. call center 1301 SME Start up สามารถสมัครได้ที่ www.smetracking.com/startup2561