ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม”

0
453

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหามลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕ ขึ้น รณรงค์ ให้บุคลากร หน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลด ละ เลิก การใช้และนำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟมเข้ามาในบริเวณราชวิทยาลัยฯ และปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน และ สังคม ให้กับบุคลากร รวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง (Single – use Plastic) เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วเครื่องดื่มพลาสติก และ กล่องอาหารพลาสติก ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า แก้ว หรือ กระบอกน้ำ ช้อนส้อม และภาชนะแบบพกพา เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในองค์กรและสังคม และเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พิธีประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” จัดขึ้นที่ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักสี่ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะและถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งขยะเหล่านี้ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก หรือหากนำไปเผาทำลายก็จะทำให้เกิดมลพิษ และยังทิ้งสารตกค้างปนเปื้อนไว้ในดินและน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ จึงประกาศนโยบายจึงประกาศนโยบายในการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยถือโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการ และรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงานรวมไปถึงผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิกใช้ พลาสติกและโฟม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

พิธีประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” โดยภายในงานนอกจากผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงที่มีหัวใจสีเขียว นำโดย ดร. ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, คุณเดียร์ – ปริษา ทนาวิวัฒน์, คุณพระพาย – รมิดา ธีรพัฒน์, คุณไม้ นนทพันธ์ ใจกันทา และคุณเขต – ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕”