วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022
หน้าแรกNews“ไบร์ท-วิน” ชวนจิ้นฟินเว่อร์รับซัมเมอร์ เปิ ดตัวแคมเปญ “รหัสโออิชิ ให้คุณได้ทั้งแลกและลุ้น” ชวนแฟน ๆ ลุ้นรางวัลกองทัพรถสุดยิ่งใหญ่และสกินใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเกม RoV

“ไบร์ท-วิน” ชวนจิ้นฟินเว่อร์รับซัมเมอร์ เปิ ดตัวแคมเปญ “รหัสโออิชิ ให้คุณได้ทั้งแลกและลุ้น” ชวนแฟน ๆ ลุ้นรางวัลกองทัพรถสุดยิ่งใหญ่และสกินใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเกม RoV

กรุงเทพฯ – 3 มีนาคม 2564 – สร้างปรากฏการณ์ความฟินให้กับเหล่าแฟนด้อมของคู่จิ้นแห่งปีอีกครั้ง

เมื่อ “ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี” และ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” พรีเซนเตอร์คู่กันสุดฮอตของโออิชิ กรีนที
ค ว ง คู่มา ฟี เ จ อ ริ่ ง กั น ใ น ชุ ด ฮี โ ร่ RoV แ ล ะ นัก แ ข่ ง ร ถ สุ ด เ ท่ ใ น ง า น Oishi Summer Live Show
งานเปิดตัวซัมเมอร์แคมเปญรูปแบบใหม่ผ่าน Virtual Live สุดแฟนตาซี กับแคมเปญ “รหัสโออิชิ
ใ ห้ คุ ณ ไ ด้ ทั้ ง แ ล ก แ ล ะ ลุ้ น ”
จัดเต็มแจกยิ่งใหญ่ รวมกว่า 3 ล้านรางวัล เอาใจแฟนพันธุ์แท้โออิชิและเหล่าเกมเมอร์ เพียงส่งรหัสจากฝา
โออิชิ ทุกรสชาติ“แลก” สกินใหม่ ฮีโร่ ไบร์ทเอ็กซ์ คลูซีฟจากเกม RoV ที่ มี เฉพาะ โออิชิ เท่านั้น
และยังนำรหัส เดิม มา “ ลุ้น ”
กองทัพรถยอดนิยมของเมืองไทยทั้งรถยนต์โตโยต้ายาริสและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร็อกซ์ได้อีก
พร้อมการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ให้แฟน ๆ ได้ฟินกับความเท่ห์ของไบร์ท-วิน เป็นครั้งแรกอีกด้วย
แน่นอนว่าแฟนๆ ต่างเข้ามาติดขอบจอรับชม Live ผ่านทาง Facebook Oishi Drink Station ให้กำลังใจ
สองหนุ่มไบร์ทวินกันอย่างท่วมท้น
งานนี้สองหนุ่ม “ไบร์ท” และ “วิน” เตรียมเซอร์ไพรส์แน่น ๆ มาเสิร์ฟความฟินและอัปเลเวลความจิ้นให้กับ
เหล่าแฟนคลับเพียบ! เริ่มด้วย “วิน” ในชุดนักแข่งรถสุดเท่ที่กำลังโลดแล่นอยู่ในเมือง Neon City
แห่งอนาคต ส่วน “ไบร์ท” ที่มาในชุดสกินฮีโร่ไบร์ท หนึ่งในฮีโร่พร้อมกับชุดสกินใหม่ล่าสุดของเกม RoV
กับความเก่งกาจ ที่สามารถทลายป้อมปราการที่แข็งแกร่งได้ โดยมี“กิตงาย” เกมสตรีมเมอร์ชื่อดังของเมืองไทย
ม า บ อ ก เ ล่ า ถึ ง ค ว า ม พิ เ ศ ษ ข อ ง ส กิ น ใ ห ม่ ฮี โ ร่ ไ บ ร์ ท จ า ก โ อ อิ ชิ
จากนั้นทั้งคู่ได้เปลี่ยนมาอยู่ในชุดสุดโอสไตล์ญี่ปุ่ นเตรียมรับซัมเมอร์ นำแฟน ๆ ผู้โชคดีที่ชม Live ผ่านแอป
ZOOM ร่ ว ม ส นุก ใ น เ ก ม ดึง ด า บ RoV ที่ ทั้ง คู่ต้ อ ง ท ำ ต า ม ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า เ ร็ จ
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร อ้ อ น เ พื่ อ ข อ ดื่ ม โ อ อิ ชิ ก รี น ที แ ล ะ ท่ า ดื่ ม โ อ อิ ชิ
กรีนที สุดเซ็กซี่ ส่งท้ายด้วยไฮไลต์ของงานคือ มินิคอนเสิร์ตในเพลง คั่นกู ที่สองหนุ่มประสานสายตาหวาน ๆ
ให้แฟน ๆ ได้ฟินและจิ้นเบอร์สุด พร้อมย้ำชวนทุกคนร่วมสนุก นำรหัสใต้ฝาลุ้นรับกองทัพรถรุ่นยอดนิยม
ของคนรุ่นใหม่ ทั้งรถยนต์โตโยต้ายาริสและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร็อกซ์ พร้อมนำรหัสเดิมมาแลกรับ
สกินใหม่ฮีโร่ไบร์ทจากโออิชิ รวมทั้งไอเทมอื่น ๆ ในเกม โดยร่วมสนุกง่าย ๆ เพียงกดส่งรหัสโออิชิผ่านแอป
โออิชิคลับ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคมนี้

วิ น – เ ม ธ วิ น เ ล่ า ว่ า “ วั น นี้รู้ สึ ก ตื่ น เ ต้ น ม า ก ที่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั ว เ ป็ น นั ก แ ข่ ง ร ถ
เพราะผมชอบและสนใจทั้งรถและความเร็วอยู่แล้ว อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้กันครับ
เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ ไ ด้ ฟิ น กั บ ค ว า ม อ ร่ อ ย ส ด ชื่ น
ของเครื่องดื่มโออิชิไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนแล้ว ยังได้ฟินกับการส่งรหัสใต้ฝาโออิชิมาลุ้นรับรถยนต์ยอดนิยม
โตโยต้ายาริสและรถจักรยานยนต์สุดเท่ยามาฮ่าแอร็อกซ์ เรียกได้ว่าคราวนี้โออิชิจัดเต็มให้แฟน ๆ จริง ๆ ครับ”
ไ บ ร์ ท -ว ชิ ร วิ ช ญ์ เ ล่ า ว่ า “ผ ม เ ป็ น แ ฟ น พั น ธุ์ แ ท้ ข อ ง ทั้ง โ อ อิ ชิ แ ล ะข อ ง เ ก ม RoV อ ยู่ แ ล้ ว
เลย รู้ สึ ก ดี ใ จ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ตัว แ ท น ข อ ง แ ค ม เ ป ญ นี้ ที่ ส า คัญ คื อ ไ ด้ใ ส่ ชุ ด ข อ ง “ไ บ ร์ ท ” ฮี โ ร่ RoV
ที่ น อ ก จ า ก จ ะ มี ชื่ อ เ ดี ย ว กั บ ผ ม แ ล้ ว ยั ง มี
ความเท่เหมือนกันอีกด้วย เพราะมาพร้อมกับสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟน ๆ โออิชิเท่านั้น อยากให้มา
ร่วมสนุกกันครับ ดื่มโออิชิ กรีนทีไปด้วย ได้สกินเท่ๆ ในเกม RoV ไปด้วย ฟินที่สุดแล้วครับ”
“รหัสโออิชิ ให้คุณได้ทั้งแลกและลุ้น” แคมเปญที่พร้อมมอบความสดชื่นและตื่นเต้นในซัมเมอร์นี้
ให้คุณส่งรหัสใต้ฝาโออิชิทุกรสชาติง่าย ๆ ผ่านแอปโออิชิคลับ เพื่อ “แลก” รับสกิน RoV เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโออิชิ
รวมทั้งไอเทมอื่น ๆ อีกมากมายรวมกว่า 3 ล้านรางวัล และยังสามารถนำรหัสเดิมมา “ลุ้น” รับกองทัพรถ
ทั้ง ร ถ ย น ต์
โตโยต้ายาริส และรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร็ อกซ์ ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564
โดยจะจับรางวัลกองทัพรถครั้งแรกวันที่15 มีนาคม 2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Oishi Drink Station

1614775088631 1614775099045 1614775094013 1614775130701 1614775112646 1614775137860 1614775141467 1614775163908 1614775204833 1614775206712 1614775210518 1614775219267 1614775214869 1614775226693 1614775228359 1614775232986 1614775234616 1614775253781 1614775257748 1614775261135

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments