วันพุธ, กุมภาพันธ์ 1, 2023
หน้าแรก News เวทีการประกวด Mister Tourism World Thailand 2018 เป็นเวทีแห่งการค้นหาวัยรุ่นหนุ่มยุคใหม่ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นทูตวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทย

เวทีการประกวด Mister Tourism World Thailand 2018 เป็นเวทีแห่งการค้นหาวัยรุ่นหนุ่มยุคใหม่ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นทูตวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทย

0
เวทีการประกวด Mister Tourism World Thailand 2018 เป็นเวทีแห่งการค้นหาวัยรุ่นหนุ่มยุคใหม่ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นทูตวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทย

ไปเป็นตัวแทนเผยแพร่ สู้สายตานานาประเทศ ปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารบนออนไลน์ หรือ Social Network เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ วัยรุ่นยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กยุคใหม่จึงต้องมีความจำเป็น จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ Social Network ให้ได้อย่างมีคุณค่าและมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้น คณะ
ผู้จัดการประกวด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในยุคไอที จึงจัดกิจกรรมการประกวด Mister Tourism World Thailand 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมวัยรุ่นยุคใหม่ใช้เทคโนโลยี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาศักยภาพตนเอง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเฟ้นหาหนุ่มรุ่นใหม่เข้าสู่วงการบันเทิง และดำรงตำแหน่ง ทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย ในปีพ.ศ.๒๕๖๑ในฐานะกองประกวด Mister Tourism World Thailand 2018ได้แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด และมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยความหล่อ ความรู้ ความสามารถ มีกิริยามารยาทอันงดงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม สามารถเป็น ทูตวัฒนธรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ประจำชาติ ของตนเองได้เป็นอยางดี ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง “Mister Tourism world Thailand 2018” จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของประจำชาติ ให้ประชาชนทั่วประเทศพร้อมทั้งชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยจะต้องเดินทางไป ร่วมประกวด ท้ากิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศ อิตาลีตลอดระยะเวลาเก็บตัว ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562