วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2022
หน้าแรกNewsการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน MOU ด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ระหว่าง สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน MOU ด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ระหว่าง สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ระหว่าง สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดย นายมีชัย อินวู๊ด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดย นายปรัชญา กีรนันท์ ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในนามสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา
1.2. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านวิชาการสารต้องห้ามทางการกีฬา
1.3. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาในนักกีฬาของสมาคม
1.4. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและนักกีฬาในสังกัดสมาคม เรื่องการควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

2. ขอบเขตความร่วมมือ
2.1. สำนักงานจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1. ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม และให้ความรู้ทางด้านการควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา ประเมินผล และติดตามผลการให้ความรู้ รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การให้ความรู้ อาทิ เช่น การออกบูธนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือ ตลอดจนแผ่นพับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นต้น
2.1.2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้าเก็บตัวอย่างสารต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ หรือเลือด เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังการใช้สารต้องห้ามอย่างต่อเนื่อง
2.1.3. ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น และร่วมหาแนวทาง ด้านการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา

2.2. สมาคมจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1. จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้ารับความรู้ทางด้านสารต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ รวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรบในหลักสูตรผู้ให้ความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา (educator) เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
2.2.2. ให้การสนับสนุนด้านการดำเนินการให้ความรู้อื่น ๆ เช่น การออกบูธนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือ ตลอดจนแผ่นพับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นต้น ในกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสมาคม
2.2.3. ให้ความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้าเก็บตัวอย่าง สารต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ หรือเลือด
2.2.4. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลด้านถิ่นที่อยู่ของนักกีฬา (whereabouts) ให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจำ
2.2.5. จัดให้การควบคุบการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสมาคมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬา

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments