วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2022
หน้าแรกNewsคปภ. เดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย เพื่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เต็มกำลัง ตลอดปี 2564

คปภ. เดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย เพื่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เต็มกำลัง ตลอดปี 2564

ตลอดปี 2564 ทั่วทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าวิกฤติ COVID-19 ทำให้ธุรกิจประกันภัยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงทำให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สำนักงาน คปภ. ทำการเร่งสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้เกิด Digital Transformation ในอุตสาหกรรมประกันภัย รวมไปถึงการส่งเสริมในทุกมิติ และเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาให้การประกันภัยเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

สำนักงาน คปภ. มีกลยุทธ์ที่จะทำการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งผลักดัน ให้ธุรกิจประกันภัยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด และมีการจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand (CIT) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยในประเทศไทย

ในปี 2564 สำนักงาน คปภ. และ ศูนย์ CIT ได้ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม เร่งผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติ ในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมบางส่วน มีดังนี้

การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย หรือ Insurance Bureau System (IBS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนและภาคธุรกิจ ที่กำหนด Business Model ใหม่ได้อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมการประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Insurance) โดยปรับปรุงกระบวนการให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องให้ภาคธุรกิจคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ไซเบอร์ (Cyber insurance) ที่ตอบสนองความต้องการ ปกป้องคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี และธุรกรรมออนไลน์

พัฒนาแพลตฟอร์ม “กูรูประกันภัย” เพื่อนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยที่ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบได้ชัดเจน

หรือ โครงการ Insurance Regulatory Sandbox ที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ สามารถทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้กับตลาดจริง ลูกค้าจริง ซึ่งผลที่ได้อาจจะนำไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ ที่เรียกว่า Digital Face-to-Face ประชาชนสามารถติดต่อซื้อประกัน เพิ่มความคุ้มครองกันได้ ภายใต้ช่วงเวลาที่เราต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน แต่ความคุ้มครองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง สำนักงาน คปภ.

บริษัทประกันภัย Startups ประชาชน นิสิตและนักศึกษาที่สนใจ ผ่านการจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม InsurTech Bootcamp and OIC InsurTech Award อย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2021 งานแสดงเทคโนโลยีประกันภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี มีผู้ออกบูธแสดงสินค้าและบริการแบบ Virtual Event ร่วมกันเกือบ 100 บูธ มีผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนคน เพื่อไปสู่เป้าหมายของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น InsurTech Hub ของภูมิภาคอาเซียน

และ ศูนย์ CIT เอง ยังได้มีการพัฒนา Digital infrastructure สำหรับยุค 5G ให้กับระบบประกันภัยไทย ผ่านโครงการ OIC Gateway ที่เป็น platform กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน และใช้สร้าง Super App สำหรับธุรกิจประกันภัย ภายใต้ชื่อ “คปภ. รอบรู้ หรือ @OICConnect” พร้อมบริการให้ผู้ถือกรมธรรม์ดูประกันของตนเองทุกฉบับได้ทันที ตลอดจนการจัดสร้าง Data และ Automation API เพื่อการบริการทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีเกินกว่า 1 พัน API แล้ว

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงาน ที่พร้อมเดินหน้าให้ความสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้นำเทรนด์ ทำการยกระดับการบริการผู้ถือกรมธรรม์ได้มากขึ้น

ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคตให้สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพื่อให้การประกันภัยเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจ ใช้บริการได้สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย เพิ่มประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และภารกิจในปีหน้าของ สำนักงาน คปภ. และ ศูนย์ CIT ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพิ่มความเข้มข้นในการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน เพิ่มการสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมด้านการประกันภัย โดย ศูนย์ CIT เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกันภัยให้กับประเทศไทยตามภารกิจของสำนักงาน คปภ. ต่อไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments