วันศุกร์, กรกฎาคม 1, 2022
หน้าแรกNewsครบรอบ 1 ปี “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” (City Transformation & Public Policy Institute – CTPI)...

ครบรอบ 1 ปี “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” (City Transformation & Public Policy Institute – CTPI) จัดงานเสวนา “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองโดยการร่วมทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน”

สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ (City Transformation & Public Policy Institute – CTPI) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนที่มีความโปร่งใส อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ และให้เป็นอีกหนึ่งกลไกในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณภาครัฐในการพัฒนาเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัด อันจะช่วยส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างรัฐ และเอกชนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดงานครบรอบ 1 ปี นำเสนอผลงานที่ผ่านมาและก้าวถัดไปของ “สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”

คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานบริหาร สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ (CTPI) กล่าวถึงบทบาทและผลงานที่ผ่านมาของ สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ มีบทบาทและได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่เมือง โดยในปีแรก สถาบันฯได้รวบรวม จัดการ ถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านกลไกการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การพูดต่อสาธารณะ (City Talk) การสัมมนา (City Seminar) และ การเสวนา (Conference) เพื่อให้เกิด “ความรู้เพื่อการเปลี่ยนเมือง” ที่เข้าถึงได้ และหลังจากนี้ สถาบันฯ มุ่งหวังสร้าง “คนเปลี่ยนเมือง”  ผ่านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการถอดรหัสเมือง วางแผนเมืองและบริหารจัดการเพื่อสร้างการเปลี่ยนเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้สำหรับนักพัฒนาเมือง  พร้อม สร้างกลไกการร่วมทุน ระดมทุน แหล่งทุน ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

สำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ผ่านกลไกการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ เคยดำเนินการมา อาทิ การพูดต่อสาธารณะ (City Talk) การสัมมนา (City Seminar) และ การเสวนา (Conference) สู่สาธารณะพร้อมแผนในปีถัดไปเพื่อขยายผลในวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ด้านการลงทุนและการระดมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านกลไกการระดมทุนจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติจริง และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้แทนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง ผู้ร่วมเสวนาพิเศษ คณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ: CTPI สื่อมวลชน นักศึกษาและผู้สนใจ
ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

หัวข้อ “กลไกการสร้างองค์กรพัฒนาเมืองและการระดมทุน” ผู้ร่วมเสวนา คุณปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.), คุณพฤฒิพร เนติโพธิ์ อัยการอาวุโสและอดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย, คุณทศรรห์ บุรีชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Crowdfunding, TVA Institute เพื่ออภิปรายถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมืองผ่านการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และกลไกของวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในแต่ละชุมชนได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อ “กลไกการพัฒนาแผนเมืองและผังเมือง” ผู้ร่วมเสวนา ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ผศ.ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุทาพฤฒิกร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. กรุงเทพ

หัวข้อ “กรณีศึกษา โครงการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน Pilot Projects” ผู้ร่วมเสวนา ขอนแก่นพัฒนาเมือง โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เขาใหญ่พัฒนาเมือง โดย Stuart Reading, Senior Vice President จาก Banyan Tree Group, คุณจิณิณ ตระการสืบกุล ผู้ก่อตั้ง The Creston Hill, คุณคมเดช เช็กชื่นกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลหมูสี, และผู้สูงวัยในหมูสี โดยในการนี้ ได้มีกรณีศึกษาโครงการพัฒนาเมืองในเขาใหญ่ผ่านความร่วมมือระหว่าง Banyan Tree Group และ Creston Hill Khaoyai เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมแบ่งปันผลกำไรจากการทำธุรกิจมาเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขาใหญ่ พร้อมทั้งโครงการอิ่มเอมเพื่อผู้สูงวัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในเขาใหญ่ กล่าวคือเทศบาลตำบลหมูสีและ Creston Hill Khaoyai

สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเมืองให้กับนักพัฒนาเมืองทั่วประเทศ พัฒนากลไกการพัฒนาการเรียนรู้ของเมืองให้กับนักพัฒนาเมือง และสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมืองให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกลไกการพัฒนาการเรียนรู้ของเมือง รวมถึง แนวคิด เป้าหมาย กระบวนการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับก้าวต่อไปในเมืองของเรา

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments