วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022
หน้าแรกNewsองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประจำปีการศึกษา 2565-2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประจำปีการศึกษา 2565-2567

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร พว. ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประจำปีการศึกษา 2565-2567 ขึ้น

การดำเนินงานตามข้อตกลงจะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล กำหนดให้มีกิจกรรมจัดสรรทรัพยากรและดำเนินงานตามกรอบแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ที่ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความถนัดและความฉลาดที่แตกต่างกัน สามารถถักทอสร้างความรู้ได้เองจนถึงระดับหลักการ เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้าน และเกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่น ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเป็นนวัตกร ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับปรับปรุง)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments