วันศุกร์, มีนาคม 31, 2023
หน้าแรกNews“ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย ประกวดคลิปวีดีโอ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

“ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย ประกวดคลิปวีดีโอ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า  ศิลปินพื้นบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี เป็นสิ่งที่มีสเน่ห์ เข้าถึงคนเป็นจำนวนมาก แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการนี้ ด้วยคำแนะนำจาก อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กองทุนพัฒนาสื่อ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน และบุคคลทั้วไป ไม่จำกัดอายุ ร่วมส่งผลงานประกวดคลิป ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 19ม.ค.66 และสิ้นสุดรับผลงาน ก.W.66 ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล กป ลำนำ ศิลป พื้นถo่นไทย ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิดีใหม่ (The ดตามข่าวสารโครงการ ลnพืnนlonnไทย ยละเอยด (@themelodyoffolkart) อย่าพลาด! โ"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควรจะให้ความสำคัญกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้มีการส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ ข้อความ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ 5 ยุทธศาสตร์ 6 สร้าง คือ

  1. สร้างสื่อ สื่อที่อาจจะมีอยู่น้อย หรือสื่อที่ยังไม่มี โดยเฉพาะสื่อที่เป็นการแสดงออกทางศิลปวัฒนะธรรมพื้นบ้าน 2. สร้างคน เริ่มต้นด้วยการประกวด เพราะเป็นการเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ถ้าน้อง ๆ เยาวชนสนใจโครงการนี้ พวกเขาจะต้องวิ่งไปหาศิลปินต้นแบบ เช่น ภาคใต้ ไปหาหนังตะลุง มโนราห์ ภาคกลาง ลำตัด ฉ่อย ภาคเหนือ ไปปรึกษาครูด้านสะล้อซอซึง ภาคอีสาน เป็นครูหมอลำหรือการแสดงพื้นถิ่นของภาคอีสาน  เพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ไปถึงศิลปินต้นแบบ 
  2. สร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนได้รับสื่ออย่างมีสติได้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อให้เป็นมลภาวะกับสังคม หรือการระรานกันในโลกออนไลน์ ในขณะเดียวกันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และทำให้คนมีภูมิคุ้มกันในการรับสื่อ
  3. สร้างองค์ความรู้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
  4. สร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อให้มีประโยชน์
  5. สร้างองค์กรที่เป็นองค์กรต้นแบบ หากพูดถึงกองทุนสื่อให้คนนึกถึงผลงานดี ๆ เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมจะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (The Melody of Folk Art) เป็นการเริ่มต้นที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างศิลปินพื้นบ้านต้นแบบ นักดนตรีพื้นบ้านต้นแบบ และคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ต้องการเห็นการทำงานร่วมกัน ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการให้มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เท่าทันสื่อตามเจตนารมย์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปเป็นเนื้อหาในการนำเสนอ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

“ในอนาคตเราอยากเห็นตลาดนัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ของคนที่จะมาพบเห็นทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย และชาวต่างประเทศ ทำให้คนที่ไม่ใส่ใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยหันกลับมาใส่ใจ  เป็นความงดงามที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียว

 หากแต่จะเป็นการสร้างคุณค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ สร้างความผูกพันความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัย ต่างเจนเนอเรชั่น เห็นบรรยากาศของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ลดช่องว่างระหว่างวัยโดยใช้การทำงานผ่านงานศิลปะมาเป็นเครื่องมือ เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ สืบสาน ต่อยอด สิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ”

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อจ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวว่า สิ่งที่ยังขาดอยู่ในบ้านเรา ณ ปัจจุบันนี้ คือ เรื่องของ ‘3 ภูมิ’

คือ ภูมิพื้นที่วัฒนธรรม, ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน และภูมิศิลปะนานาชาติ หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันในการผลักดันให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานต่อไปให้ครบวงจรทั้ง 3 ภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างพลังทางวัฒนธรรม หรือ Soft Power ให้กับประเทศไทยได้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ แว่นกันแดด

สำหรับเงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ในข้อสำคัญ คือ การถ่ายทอดแง่มุมความสวยงามของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอมุมมอง ซึ่งคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องนำ      เสนอประวัติ และตัวตนของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ คือ ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย หรือ THE MELODY OF FOLK ART ความยาวของผลงานที่ส่งเข้าประกวดอยู่ระหว่าง 10 – 15 นาที

นอกจากนั้นผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องคำนึงถึงการไม่ละเมิด

ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ทั้ง ภาพ เสียง เอฟเฟค รวมถึงไม่ใช้ผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัล

หรือถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกจากการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2566 และสิ้นสุดรับผลงาน 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยทางกรรมการจะใช้เวลา พิจารณาคัดเลือกก่อนประกาศผลในเดือนมีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง มี 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

และป๊อบปูล่าโหวต อีก 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ดอกไม้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน LINE ID

: @Themelody offo Ikart และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่ Facebook : ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (https://www.facebook.com/TheMelodyofFolkArt)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments