วันอังคาร, กรกฎาคม 5, 2022
หน้าแรกNewsเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’ ชวนคนรุ่นใหม่ผนึกไอเดียร่วมนำภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับโลก พร้อมเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’ ชวนคนรุ่นใหม่ผนึกไอเดียร่วมนำภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับโลก พร้อมเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย U2T, วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” ผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ สู่การพัฒนาโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาการเศรฐกิจชุมชน และยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ระดับยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง ชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โชว์ไอเดียร่วมการประกวดแล้ววันนี้ – 26 ก.พ. นี้

กรุงเทพฯ – เย็นวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” โดยเป็นโครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยได้วางทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างคนรุ่นใหม่ และนิสิตนักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ ให้เข้ากับการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ให้สูงขึ้น โดยผสานอดีตกับกระแสโลกาภิวัตน์ไปสู่อนาคต พร้อมมุ่งไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นรากฐาน จนสามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

“ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์มากมาย ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอื่น ทางกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นว่า หากเราหยิบภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาต่อยอด และพัฒนาใส่นวัตกรรมความคิดของคนรุ่นใหม่ ย่อมก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมใหม่ที่ทันต่อกระแสและความเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และทำให้ศิลปวัฒนธรรมของไทยทะยานออกไปยังเวทีโลกได้” รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า สำหรับโครงการ “ไทยทะยาน” ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) และภาคีภาคเอกชน ที่ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่น
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของไทย พร้อมนำมาต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง

“ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะต่อยอดในการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Experiential Learning) เพื่อเป็นการผลักดันให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงเป็นการติดอาวุธทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ร่วมโครงการ U2T ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ สร้างนวัตกรรมและผลงานทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทย เพิ่มศักยภาพ และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล รวมถึงการสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับประชาชนและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถเชื่อมอดีตและสานต่ออนาคต คิดและลงมือทำเพื่อรักษามรดกของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อีกด้วย โดยโครงการทะยานไทย ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสอดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศในแต่ละคณะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง” รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าว

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ สามารถร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 ก.พ. หรือจะติดตามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaithayarn , Instagram : thaithayarn และ Line Official : @thaithayarn

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments