ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ

0
506

กรุงเทพฯ – 26 กันยายน 2563 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีใน ร.9 ได้เป็นประธานมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดยโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประ เทศไทย  โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในพิธีมอบรางวัลสำคัญครั้งนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้กวาดรางวัลไปถึง 16 รางวัล ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การมอบรางวัลสดุดียกย่องบุคคลในประเทศไทย โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่รางวัลคนดีศรีสยาม 6 รางวัล คือ  (นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น, ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น, การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น, ต้นแบบผู้ส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น, ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น) รางวัลบุคคลแห่งชาติ หรือครุฑทอง 5 รางวัล คือ (ส่งเสริมศาสนา, การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม, บริหารพัฒนาธุรกิจ) และ รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติหรือครุฑเงิน 5 รางวัล คือ (ส่งเสริมศาสนาดีเด่น, นักบริหารธุรกิจดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น, การแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น, ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมดีเด่น)

OCalYQ.jpg OCabVV.jpg

ขณะที่ พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้เป็นบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้รับรางวัล คนดีศรีสยาม 3 รางวัล ได้แก่ นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น, ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น รวมทั้ง รางวัลบุคคลแห่งชาติ สาขา การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ

นอกจากนั้น นายศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ และ นางสาวธริชยา คัมภีรญาณนนท์ น้องชายและน้องสาว ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้รับรางวัลคนดีศรีสยาม สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น อีกด้วย

OCaqJv.jpg

การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการเทิดเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดโครงการอุปสมบทสืบสานศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการไถ่ขีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งหมด นอกจากกิจกรรมการกุศลต่างๆ แล้วในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้ระดมการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องคนไทยผู้เดือดร้อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมควรได้รับการยกย่องสดุดีเพื่อเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไป