“MR.&MISS BANGKOK STAR 2019” เวทีสร้างฝันให้เป็นจริงสู่วงการบันเทิงยุคดิจิทัล

0
378

สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้สื่อมีช่องทางการเข้าถึงผู้รับชมได้มากขึ้น ทั้งในช่องทางดิจิทัลทีวี และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทุกช่องทาง ดังนั้นจึงทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงขยายการรองรับ ทำให้ศิลปินดาราขึ้นมากมายทั้งชายและหญิง ซึ่งมีความต้องการที่จะเข้าสู่เส้นทางบันเทิงสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นค้นหาดาวจรัสแสดงจึงได้เกิดเวทีคัดสรรบุคลากรในวงการบันเทิงขึ้นมาในชื่อ “ MR.& MISS BANGKOK STAR 2019” ขึ้นมา ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพศิลปินดารา ในการที่จะสามารถต่อยอดในวงการได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในทุกช่องทางเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างที่ทุกคนใฝ่ฝัน

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม “MR.&MISS BANGKOK STAR 2019” กล่าวว่า การที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมการประกวด “MR.&MISS BANGKOK STAR 2019″ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคือ การพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับบัณฑิตเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงาม รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ เช่น วิชาการ แก่สังคมและชุมชนอย่างทั่วถึงบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนฟื้นฟู พัฒนา สืบสานอนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เนื่องจากผู้เข้าประกวดจะต้องลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานครไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆพร้อมที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมของเขตนั้น ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

คุณมานพ โตการค้า ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  ไอพีเอ็มโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ร่วมจัดการประกวดร่วมเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ ช่อง Bangkok Channel และ ช่อง Beauty Club HD ในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจและมีความฝันโดยถูกวิธีและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ ไอพีเอ็ม สื่อสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลนักศึกษาทุนศิลปิน ดารา สื่อมวลชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ผู้อำนวยการกองประกวด “MIR.&MISS BANGKOK STAR 2019” กล่าวว่า เป็นการคัดเลือกพนวชนชายหญิงฝ่ายละ 25 คน รวม 50 คน เพื่อเป็นตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และยังมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้พัฒนาพื้นที่เขตของตนเองพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน

ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสมัครตัวแทนในแต่ละเขตทั้ง 50 เขต ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ทำการคัดเลือกและประกาศผลตัวแทนในแต่ละเขตในเดือนสิงหาคม 2562 กิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดเดือนกันยายน 2562 และประกาศผลการติดสินในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนั้น ดร.วโรดม กล่าวว่า จะต้องมีอายุระหว่าง 16-27 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้าประกวอต้องมีสัญชาติไทย โดยจะต้องทำคลิปวิดีโอแนะนำตนเองส่งมาใน Facebook Fanpage : Mr.&Miss Bangkok Star หลังจากผู้เข้าประกวดผ่านรอบคัดเลือกแล้วจะต้องร่วมทำกิจกรรมทุกกิจกรรมของกองประกวด หากเข้าร่วมไม่ครบจะตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที และผู้เข้าประกวดจะต้องมีการแสดงความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน

ทางด้านรางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศชาย-หญิงรางวัลละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท และ รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม รางวัลละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท พร้อมทั้งค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ผ่านเข้ารอบทั้ง 40 คน คนละ 1,000 บาท รวม 40,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 220,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่ได้รางวัลเงินสดและมูลค่าของรางวัลต่าง ๆ จากผู้ให้การสนับสนุนรายอื่น ๆ โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์และโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นทูตวัฒนธรรมประจำตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครใด้ที่ Facebook Fanpage : Miss&Mister Bangkok Star คุณเน็ต (095-482-2545)

ทิ้งคำตอบไว้