จ.ชลบุรี เชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ “บางเสร่ บ้านฉัน”รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

0
754

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดประกวดเขียนเรียงความ “บางเสร่ บ้านฉัน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ “บางเสร่ บ้านฉัน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการประกวดเขียนเรียงความในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน
การประกวดเขียนเรียงความ
๑. หัวข้อการประกวดเขียนเรียงความ “บางเสร่ บ้านฉัน”
๒. ระดับการประกวด เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
๓. กติกา
• ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๑ – ๒ หน้ากระดาษA๔ (มีแจกภายในวันงาน) ในหัวข้อการประกวด “บางเสร่ บ้านฉัน”
• ผลงานการเขียนเรียงความ ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
• กระดาษในการเขียนเรียงความ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดเขียนเรียงความ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา กระดาษ ทางผู้จัดเตรียมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
• ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางการรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
• ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการประกวดเขียนเรียงความในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๕.oo น. โดยให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
๔. เกณฑ์การตัดสิน
๑. เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ๓๐ คะแนน
๒. มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๒๕ คะแนน
๓. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน
๔.การใช้ภาษา (กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน) ๑๐ คะแนน
• ภาษา กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน
๕. สํานวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม ๑๐ คะแนน
รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

ทิ้งคำตอบไว้