“คิ้ม ”มองครอบครัวจะอยู่ได้ต้องเข้าใจในความต่าง…

0
358

ซิทคอมอารมณ์ดี “ครอบครัวตัวสลับ ซีซั่น2” จากผลงานผกู้ ากบั มากฝีมือ “ศุภกร เหรียญสุวรรณ”โดย “ทรูโฟร์ยูช่อง24″ร่วมกบั “เลยดดูีสตูดิโอ”นาทีมนกัแสดงโดยเจนนิเฟอร์ค้ิมและเบนชลาทิศตันติวุฒตาม ดว้ ยสมาชิกสุดฮา อาทิ จี๋ สุทธิรักษ์, แม่เม้า สุดา ชื่นบาน, แอนนา ชวนชื่น, เอ๋ย สุธาดา จงใจพระ, ฟลุท ชินพรรธน์, ลีวายส์อินฑัช,น้าค่อมชวนชื่นและเจี๊ยบเชิญยิ้มนอกจากจะสร้างเสียงหวัเราะให้ผชู้มแลว้ยงัมีแง่คิดดีๆแฝงอยใู่น ทุกๆตอนเรื่องราวของครอบครัวหน่ึงที่มีปัญหาตามมาให้แกไ้ ขตลอดเวลาหากลองยอ้ นดูดีๆจะพบว่าเป็นสิ่งที่เกิด ไดก้ บั ทุกครอบครัว ซ่ึง เจนนิเฟอร์ คิ้ม แม่บา้ นหลกั ของครอบครัวตวั สลบั เผยว่า

“สาหรับพี่คาว่าครอบครัวคือความรัก การให้อภัย ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ยอมรับและเข้าใจในความต่าง ของแต่ละคน ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปหมดแต่ทุกคนในครอบครัวร้อยรวมกันด้วยความผูกพัน ต้ังแต่เล่นละคร ครอบครัวตัวสลับมาท้ังสองซีซั่น มันก้อได้แง่คิดที่ว่า ปัญหาจากคนนอกบ้านไม่น่าปวดหัวเท่ากับคนในบ้านเราเอง อย่างคนนอกเวลาเราไม่ชอบก็ไม่ต้องคบ แต่คนในบ้านเนี้ยเราไม่สามารถตัดขาดได้ บางคร้ังต้องยอมรับว่าเค้ามีส่วน ไม่ดี เราก็มีส่วนไม่ดี ต้องมีการคุยกัน พี่ว่าคนในครอบครัวเวลามีปัญหาต้องคุยกัน อย่าโกรธกันแล้วไม่คุย สุดท้าย เวลาเกิดปัญหาในครอบครัวเราต้องเปิ ดใจ ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ต้องมีคนที่ยอมสักคน มันคือการอยู่ ร ่ ว ม ก ั น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ด ี เ ม ื ่ อ เ ร า ค ิ ด ไ ด ้ แ บ บ น ี เ ้ ร า ก ็ จ ะ อ ย ่ รู ่ ว ม ก ั น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี ค ว า ม ส ุ ข เ ว ล า ด ลู ะ ค ร น อ ก จ า ก จ ะ ไ ด ้ ค ว า ม ผ ่ อ น ค ล า ย สนกุ สนานแล้วพี่ก็อยากให้มองแง่คิดที่ละครแฝงมาด้วยเอาไปปรับใช้น่าจะได้อะไรเยอะ”

ติดตามชม“ครอบครัวตัวสลับซีซ่ัน2”ทกุ วันอาทิตย์เวลา11.00น.ทางช่องทรูโฟร์ยูช่อง24และติดตาม ชมย้อนหลังได้ที่www.myyuwang.com

 

ทิ้งคำตอบไว้